VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

 

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability
pracovní síly

Výzva: 03_19_097 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Název projektu: OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST, a.s. – vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013629

 Projekt je realizován z Evropského sociálního fondu (85% dotace) a s 15% finanční spoluúčastí Příjemce.

 

Cíl projektu: podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti. Kurzy budou realizovány z oblasti Měkkých a manažerských dovedností.

Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2020

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31.12.2021

Cílová skupina: Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

Aktualizace:

V 1. monitorovacím období neprobíhala žádná školení.

Ve 2. monitorovacím období byl zahájen kurz Projektového manažera, který bude pokračovat ještě v následujícím období.

 

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability prac. síly
Výzva: 03_16_043 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Název projektu:
OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST, a.s. – vzdělávání zaměstnanců.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004809

Projekt je realizován za podpory Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost.

Cíl projektu: podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti

Datum zahájení realizace projektu: 1.3.2017

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 28.2.2019

Vedoucí projektu: JUDr. Jaroslav Kostohryz, kostohryzj@osas.cz

V prvním monitorovacím období, tj. od 1.3.2017 do 31.8.2017 neprobíhaly žádné vzdělávací aktivity.

V druhém monitorovacím období proběhly 2 kurzy:

Jednalo se o kurzy z aktivity Manažerské a měkké dovednosti: Systém řízení zpracování osobních údajů I. (Mapování) a Systém řízení zpracování osobních údajů II. (Nastavení procesů).
Celkem bylo v tomto monitorovacím období vyčerpáno 160 hodin na osobu.

Monitorovací období č. 3., od 1.3. 2018 do 31.8.2018

V rámci tohoto monitorovacího období bylo proškoleno celkem 2000 osobohodin. 936 osobohodin pro zaměstnance z ISCO 2 a 1064 osobohodin pro zaměstnance z ISCO 4.

Celkem nám do projektu vstoupilo již 39 osob, z nichž již 38 absolvovalo minimálně 40 hodin vzdělávacích aktivit.
Ve vzdělávacích aktivitách plánujeme pokračovat i v následujícím monitorovacím období.

Poslední monitorovací období, od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019

V posledním monitorovacím období bylo realizováno 16 vzdělávacích kurzů, a to z oblasti Měkkých a manažerských dovedností. Celkem bylo v tomto období využito 2177 hodin podporovaného školení.

Projekt sice nevyčerpal celou schválenou dotaci, nicméně splnil všechny předepsané povinné indikátory a naplnil i očekávání managementu.

Obslužná společnost a.s.

SÍDLO FIRMY

Křišťanova 17, 130 00 Praha 3

Telefon

Projektový manažer
 +420 739 571 400

Email

horinkovag@osas.cz