PROJEKT “OD KOLÉBKY DO PRÁCE”

Zadavatel projektu   Úřad práce ČR – krajská pobočka v Příbrami
Realizátor projektu Obslužná společnost, a. s.
Počítačová služba, s.r.o.
Cíl projektu Předmětem plnění je hlavní cíl projektu „Od kolébky do práce“, kterým je
nalezení trvalého zaměstnání pro účastníka projektu během nebo krátce
po jeho účasti v projektu, případně zvýšení jeho zaměstnatelnosti.
Zásadním principem je orientace na zvyšování dovedností jednotlivce a
poskytování širších služeb, které nejlépe podpoří jeho reintegraci na trhu
práce.  Důraz je kladen na preventivní opatření, která musí být
uplatňována vůči osobám ohroženým nezaměstnaností či se vracejícím
na trh práce.  Dosažení hlavního cíle musí být podpořeno:- zdůrazněním individuálního přístupu ke klientům projektu
(dále také i účastníkům projektu) poskytováním individuální
podpory a poradenstvím při hledání zaměstnání,- zvýšením všeobecné kvalifikační znalosti a dovednosti klientů projektu
s důrazem na informační a komunikační technologie,

– monitorováním skutečné poptávky po profesích a dalších
profesních požadavcích (dalších dovedností) zaměstnavatelů a
ve vazbě na to poskytovat rekvalifikační kurzy a další vzdělávání a tím
získat důvěru zaměstnavatelů ve výstupy projektu Od kolébky do práce.

Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání po rodičovské dovolené
(až cca do 1 roku po jejím ukončení) evidovaní úřady práce ve Středočeském kraji
Časový harmonogram: únor 2010 až červen 2012
Objem dotace: 36 160 000 CZK