GRANTOVÝ PROJEKT “DRUHÁ ŠANCE PO 50”

Realizátor projektu OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s.
Cíl projektu: HLAVNÍM CÍLEM
projektu je posílení pracovní integrace vybrané cílové skupiny, u které byl prokázán střední stupeň sociálního vyloučení a odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI PROJEKTU
1. V dotčených okresech STČ se jedná o nejpočetnější cílovou skupinu.
2. Cílová skupina se vyznačuje sníženou schopností i motivací si aktivně hledat zaměstnání, a také finanční bariérou bránící dalšímu vzdělávání i hledání zaměstnání a rovněž se prohlubuje již nastupující sociální vyloučení.
3. Bez aktivit navrhovaných projektem je u cílové skupiny vysoká pravděpodobnost dalšího prohlubování sociální exkluze.ZAMĚŘENÍ PROJEKTU
Projekt navrhuje aktivity (pracovní a bilanční diagnostika, motivační kurz, neprofesní vzdělávání, rekvalifikace, individuální i skupinové poradenství a dotované zaměstnání), které řeší potřeby klientů komplexně a jsou navzájem provázány do logického celku. Obsah i forma aktivit vychází z několikaletých zkušeností Žadatele a z analýz provedených před podáním žádosti. Vzhledem k tomu, že žadatel bude klást hlavní důraz na INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP ke každému klientovi, budou obsah i forma aktivit upraveny na míru konkrétním klientům projektu.
Cílová skupina: Fyzické osoby s bydlištěm ve Středočeském kraji, starší 50 let věkus délkou evidence jako uchazeči o zaměstnání 6 měsíců a déle a zároveň s indikací počínajícího sociálního vyloučení ve střední intenzitě.
Časový harmonogram: Listopad 2014 až listopad 2015
Objem dotace: 3 985.326,10 Kč
www stránky: http://www.osas.cz/druhasance